فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - تمام بدن کافی، حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است(266).
2 - طفلی که از زنا به دنیا آمده، اگر پدر یا مادر او یا هر دو مسلمان باشند پاک است(267).
3 - گروههای شیعی غیر دوازده امامی، اگر دشمن ائمه (علیهم السلام) نباشند و به آنها دشنام ندهند نجس نمی باشند(268).
4 - کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، پاک می باشد ولی احکام سایر مسلمانان را ندارد، مثلاً نمی تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود(269).

چگونه چیز پاک نجس می شود؟

در درس پیش آمد که در عالم، همه چیز پاک است، مگر برخی از آنها، ولی چیزهای پاک هم ممکن است به وسیله برخورد با نجاسات، نجس شود، البته در صورتی که یکی از آن دو (چیز پاک یا نجس) طوری تر باشد که رطوبت یکی از آن دو به دیگری برسد(270).

در موارد زیر حکم به پاکی می شود:

نداند پاک و نجس به هم برخورد کرده اند یا نه.
نداند چیز پاک و نجس مرطوب بوده اند یا نه.
نداند رطوبت یکی به دیگری سرایت کرده است یا نه(271).