فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

در موارد زیر حکم به طهارت می شود

1 - شی ء قرمز رنگی که خون بودن آن معلوم نباشد(253).
2 - خونی که نمی داند از حیوان خون جهنده دار است یا نه؟ مثل اینکه خونی در لباس خود می بیند و نمی داند خون پشه است یا بدن خودش(254).
3 - خون حیوانی که نمی داند آن حیوان خون جهنده دار است یا نه(255).
4 - آنچه از دهانه زخم بیرون می آید و نمی داند خون است یا چرک (در صورتی که دهانه زخم پاک است. اما اگر نجس باشد چرک یا زردابه ای که بیرون می آید، با برخورد به محل نجس، نجس می شود)(256).
5 - بر اثر خراش برداشتن بدن، رطوبتی از آن بیرون آید که معلوم نیست خون است یا نه؟
6 - زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود، اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است، پاک می باشد(257).

شراب

1 - شراب و هر مایع مست کننده نجس است(258).
2 - مایع مست کننده (که در اصل مایع می باشد) گر چه به شکل جامد در آید نجس است(259).
3 - شی ء جامد مست کننده؛ مانند بنگ و حشیش نجس نیست، هر چند آن را ساییده و با آب مخلوط کنند و به صورت مایع در آورند(260).
4 - آب انگور جوش آمده اگر مست کننده باشد، نجس است و اگر مست کننده نباشد، گرچه خوردن آن حرام است ولی نجس نیست(261).
5 - خرما و کشمش را اگر همراه غذا (مثل برنج) بپزند حرام نیست، هر چند به جوش آید(262).

استفتاء

س - آیا الکل صنعتی که در انواع اودکلن و عطرها و برخی رنگها و داروها و امثال آن به کار می رود پاک است یا خیر؟
ج - الکل صنعتی پاک است، مگر آن که یقین به نجاست آن پیدا شود(263).