فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام خون

1 - خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است؛ مانند: مرغ و گوسفند.
2 - خون حیوانی که جهنده نیست، پاک است: مانند ماهی و پشه.
3 - خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می شود نجس نیست، ولی بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کرد و اگر خون را با زرده تخم مرغ به هم بزنند که از بین برود، خوردن زرده هم مانعی ندارد.
4 - خونی که از لای دندان (لثه) می آید، اگر با آب دهان مخلوط شده و از بین برود پاک است و در آن صورت فرو بردن آب دهان هم اشکال ندارد.
5 - خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست می میرد، اگر به گونه ای عوض شود که به آن خون نگویند (استحاله شده و) پاک است و اگر هنوز به آن خون گفته می شود، نجس است (تا زمانی که زیر ناخن یا پوست است و راهی به بیرون ندارد، بیرون آوردن لازم نمی باشد و برای وضو و غسل هم اشکال ندارد)(252).

در موارد زیر حکم به طهارت می شود

1 - شی ء قرمز رنگی که خون بودن آن معلوم نباشد(253).
2 - خونی که نمی داند از حیوان خون جهنده دار است یا نه؟ مثل اینکه خونی در لباس خود می بیند و نمی داند خون پشه است یا بدن خودش(254).
3 - خون حیوانی که نمی داند آن حیوان خون جهنده دار است یا نه(255).
4 - آنچه از دهانه زخم بیرون می آید و نمی داند خون است یا چرک (در صورتی که دهانه زخم پاک است. اما اگر نجس باشد چرک یا زردابه ای که بیرون می آید، با برخورد به محل نجس، نجس می شود)(256).
5 - بر اثر خراش برداشتن بدن، رطوبتی از آن بیرون آید که معلوم نیست خون است یا نه؟
6 - زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود، اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است، پاک می باشد(257).

شراب

1 - شراب و هر مایع مست کننده نجس است(258).
2 - مایع مست کننده (که در اصل مایع می باشد) گر چه به شکل جامد در آید نجس است(259).
3 - شی ء جامد مست کننده؛ مانند بنگ و حشیش نجس نیست، هر چند آن را ساییده و با آب مخلوط کنند و به صورت مایع در آورند(260).
4 - آب انگور جوش آمده اگر مست کننده باشد، نجس است و اگر مست کننده نباشد، گرچه خوردن آن حرام است ولی نجس نیست(261).
5 - خرما و کشمش را اگر همراه غذا (مثل برنج) بپزند حرام نیست، هر چند به جوش آید(262).