فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام کلی

1 - تمام کارهایی که با وضو صحیح است، با تیمم بدل از وضو هم صحیح است(226).
2 - تمام کارهایی که باید با طهارت از حدث اکبر انجام شود، با تیمم بدل از غسل نیز صحیح است (تا زمانی که تیمم و عذر او باقی است)(227).
3 - تمام مبطلات وضو، تیمم بدل از وضو را باطل می کند و تمام موجبات غسل تیمم بدل از غسل را باطل می کند(228).

استفتاء

س - کسی که آب نداشته یا آب برای او ضرر داشته و تیمم بدل از غسل جنابت کرده، آیا می تواند نماز را با جماعت بخواند و می تواند به مسجد برود و حکم در خواندن قرآن چیست؟
ج - مانع ندارد و حکم کسی را دارد که غسل کرده است(229).

پرسش

1 - در چه صورتی در تنگی وقت باید بجای وضو یا غسل، تیمم کرد؟
2 - تیمم بر موزائیک، بتون، خشت، کاشی و کوزه چه حکمی دارد؟
3 - در چه صورتی جستجو برای پیدا کردن آب واجب نیست؟
4 - ایا می دانید کسی که یک دست او از آرنج قطع شده چگونه باید تیمم کند؟
5 - کدامیک از شرایط وضو، شرط صحت تیمم نیز هست؟
6 - آیا جنب می تواند با تیمم بدل از غسل به مسجد برود؟