فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط صحت تیمم

اعضای تیمم پاک باشد؛ یعنی پیشانی و دستها.
پیشانی و پشت دستها را از بالا به پایین مسح کند.
چیزی که برای آن تیمم می کند پاک و مباح باشد.
ترتیب را رعایت کند.
موالات را رعایت کند.
چیزی بین دست و پیشانی و دست و پشت دست، به هنگام مسح، فاصله نباشد(216).

احکام تیمم

1 - اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینهاست تیمم کند(217).
2 - اگر با خاک و ریگ چیز دیگری؛ مثلاً کاه، که تیمم بر آن باطل است، مخلوط باشد نمی تواند بر آن تیمم کند، ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ از بین رفته حساب شود، اشکال ندارد(218).
3 - برای آن که یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده، باید مقداری بالاتر از مچ را هم مسح کند، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست(219).
4 - پیشانی و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح کند و کارهای آن را نیز پشت سر هم انجام دهد و اگر بین آنها به قدری فاصله دهد، که نگویند تیمم می کند، باطل است(220).
5 - انسان باید برای تیمم، انگشتر را از دست بیرون آورد و مانعی اگر بر پیشانی یا دستها باید بر طرف کند(221).
6 - اگر پیشانی و پشت دستها، مو داشته باشد اشکال ندارد، ولی اگر موی سر، روی پیشانی آمده باشد، باید آن را عقب بزند(222).
7 - کسی که وظیفه اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او بر طرف می شود، باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخواند، ولی اگر بداند که تا آخر وقت عذرش باقی می ماند، می تواند در وسعت وقت هم با تیمم نماز بخواند(223).
8 - کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند، می تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند. هر چند احتمال بدهد بزودی عذر او بر طرف می شود، ولی در صورتی که بداند عذرش برطرف می شود باید تا پیش از تنگ شدن وقت منتظر بماند(224).
9 - کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است آن دسته از نمازهای مستحبی که وقت معین دارد، مثل نافله های شبانه روز را با تیمم بخواند(225).

احکام کلی

1 - تمام کارهایی که با وضو صحیح است، با تیمم بدل از وضو هم صحیح است(226).
2 - تمام کارهایی که باید با طهارت از حدث اکبر انجام شود، با تیمم بدل از غسل نیز صحیح است (تا زمانی که تیمم و عذر او باقی است)(227).
3 - تمام مبطلات وضو، تیمم بدل از وضو را باطل می کند و تمام موجبات غسل تیمم بدل از غسل را باطل می کند(228).