فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - خاتمی مدت و زمان شروع خونریزی قاعدگی خود را فراموش کرده وظیفه اش چیست؟
2 - وظیفه زن نسبت به نماز و روزه و قضای آنها در ایام قاعدگی چیست؟
3 - در چه صورتی بر زن مستحاضه غسل واجب نیست؟
4 - خاتمی که بعد از ظهر مستحاضه متوسطه شده وظیفه اش نسبت به نمازهای روزانه چیست؟
5 - وظایف مشترک مستحاضه برای نماز در هر سه دسته چیست؟
6 - کارهایی که بر حایض حرام است ولی بر جنب حرام نمی باشد کدام است؟

درس (15) تیمم

و ان کنتم مرضی او علی سفر اوجاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه...
اگر بیمار یا در سفر باشید، یا یکی از شما از قضای حاجت آمد، یا با زنان نزدیکی کرده اید و آبی نیافتید، پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید...
(سوره مائده، آیه 6)

در این موارد باید به جای وضو و غسل تیمم کرد:

1 - آب نباشد و یا دسترسی به آن نداشته باشد.
2 - آب برای انسان ضرر داشته باشد (مثلاً؛ به سبب استفاده از آب، مرضی در او پیدا می شود).
3 - اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، بیم آن می رود که خود یا همسر یا فرزندان یا رفیق و یا کسانی که به انسان مربوطند، از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به قدری تشنه شوند که تحمل آن مشقت دارد و همچنین کسی که حفظ جان او واجب است طوری تشنه باشد که اگر آب را به او ندهند تلف می شود.
4 - بدن یا لباس او نجس است و آب بیش از تطهیر آن ندارد، و لباس دیگری هم ندارد.
5 - وقت برای وضو گرفتن یا غسل کردن بطوری که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود(197).