فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

غسل نفاس

غسل نفاس مربوط به ولادت فرزند است و در زمان دیگری دیده نمی شود که زن پس از خونریزی زایمان باید آن را انجام دهد.
1 - خونریزی نفاس ممکن است یک لحظه باشد و ممکن است چندین روز طول بکشد ولی از ده روز بیشتر نخواهد شد و چنانچه از ده روز بگذرد، زیاده بر آن، حکم نفاس ندارد(193).
2 - زن باید پس از قطع خونریزی زایمان غسل نفاس بجا آورد و نماز و سایر عبادتهای خود را انجام دهد، بنابراین آنچه در بعضی مناطق مرسوم است که پس از 7 یا 10 روز به حمام رفته و غسل می کنند و قبل از آن، هر چند خونریزی قطع شود، نماز و سایر عبادتها را انجام نمی دهند کار صحیحی نیست(194).
3 - آنچه در ایام قاعدگی بر زن حرام است، در حال نفاس نیز حرام است(195).
4 - غسل نفاس با سایر غسلها بجز در نیت تفاوتی ندارد و برای نماز کافی نیست، بلکه زن باید علاوه بر غسل، وضو نیز بگیرد(196).

پرسش

1 - خاتمی مدت و زمان شروع خونریزی قاعدگی خود را فراموش کرده وظیفه اش چیست؟
2 - وظیفه زن نسبت به نماز و روزه و قضای آنها در ایام قاعدگی چیست؟
3 - در چه صورتی بر زن مستحاضه غسل واجب نیست؟
4 - خاتمی که بعد از ظهر مستحاضه متوسطه شده وظیفه اش نسبت به نمازهای روزانه چیست؟
5 - وظایف مشترک مستحاضه برای نماز در هر سه دسته چیست؟
6 - کارهایی که بر حایض حرام است ولی بر جنب حرام نمی باشد کدام است؟

درس (15) تیمم

و ان کنتم مرضی او علی سفر اوجاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه...
اگر بیمار یا در سفر باشید، یا یکی از شما از قضای حاجت آمد، یا با زنان نزدیکی کرده اید و آبی نیافتید، پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید...
(سوره مائده، آیه 6)