فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

وظیفه زن پس از قطع خونریزی

1 - پس از پایان دوره قاعدگی و قطع خونریزی، زن باید غسل حیض به جا آورد و نماز و سایر عبادتهای خود را انجام دهد(182).
2 - غسل حیض با غسل جنابت بجز در نیت تفاوتی ندارد(183).
3 - با غسل حیض به تنهایی نمی توان نماز خواند، بلکه باید به علاوه غسل، وضو هم بگیرد، و اگر پیش از غسل وضو بگیرد بهتر است(184).
غسل استحاضه و نفاس

استحاضه

یکی دیگر از خونهایی که گاهی اوقات از رحم دختر یا زن بیرون می آید استحاضه است. خون استحاضه معمولاً زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می آید و غلیظ نیست ولی ممکن است گاهی، پررنگ و گرم و غلیظ باشد و با فشار بیرون آید(185).
به زنی که خونریزی استحاضه دارد، مستحاضه گویند.

اقسام استحاضه

خون استحاضه بر اساس کمی و یا زیادی آن، به سه دسته تقسیم می شود: قلیله، متوسطه و کثیره. بر پایه این تقسیم، وظیفه زن نیز متفاوت است(186).