فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

غسل حیض (قاعدگی)

زمانی که خونریزی قاعدگی قطع شود، زن باید برای نماز و سایر کارهایی - نیاز به طهارت دارد غسل کند(175).

نشانه های خون حیض

قبل از بلوغ دیده نمی شود و اگر دختری قبل از بلوغ خونی ببیند حکم حیض ندارد(176).
زنهای سیده پس از 60 سالگی و زنهای غیر سیده پس از 50 سالگی، خون حیض نمی بینند و چنانچه پس از آن سنین خونی ببینند حکم حیض ندارد.
دوره قاعدگی کمتر از سه روز نیست، پس اگر جریان خون قبل از سه روز قطع شود حکم حیض ندارد.
دوره قاعدگی بیش از ده روز طول نمی کشد و چنانچه خونریزی بیش از ده روز طول بکشد، پس از ده روز حکم حیض ندارد.
خونریزی در سه روز اول به طور مستمر می باشد - هر چند در داخل، خون باشد و بیرون نیاید - پس اگر مثلاً دو روز خون ببیند سپس بطور کامل قطع شود و یک روز دیگر دوباره خون ببیند، از آغاز حیض نبوده است.
فاصله دو حیض حداقل ده روز می باشد، پس اگر بعد از تمام شدن دوره قاعدگی قبل از آن که ده روز فاصله شود خون ببیند، خون دوم حکم حیض ندارد(177).
خون حیض معمولاً غلیظ و گرم و پررنگ است و با فشار و کمی سوزش می آید(178).

احکام دوران قاعدگی

در مدت قاعدگی، این کارها بر بانوان حرام است:
نماز و طواف کعبه.
کارهایی که بر جنب حرام است؛ مانند توقف در مسجد. (در درس 11 گذشت).
آمیزش با همسر، برای زن و مرد، هر دو حرام است(179).
در ایام قاعدگی نماز و روزه بر زن واجب نیست، و نمازها قضا ندارد ولی قضای روزه های واجب را باید پس از ماه مبارک رمضان بجا آورد(180).