فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - غسل جبیره ای چگونه انجام می شود؟
2 - شرایط صحت غسل را بر شمارید؟
3 - اگر در بین غسل جنابت ادرار کند. غسلش چه حکمی دارد و وظیفه اش نیست به نماز چیست؟
4 - اگر پس از غسل متوجه شود. مقداری از طرف راست بدن خشک مانده، تکلیف چیست؟
5 - اگر در بین غسل شک کند چیزی مانع رسیدن آب به بدن می شود، تکلیف چیست؟
6 - آیا می دانید چرا روزه دارت و محرم نباید غسل ارتماسی انجام دهند؟

درس (13) و (14) غسلهای اختصاصی بانوان

سه غسل از غسلهای واجب؛ یعنی غسل حیض، استحاضه و نفاس، تنها بر دخترها و بانوان واجب می شود و سبب این غسلها، خونی است که از رحم بیرون می آید و هر یک احکام خاصی دارد که در این درس به بیان آنها می پردازیم:

غسل حیض (قاعدگی)

زمانی که خونریزی قاعدگی قطع شود، زن باید برای نماز و سایر کارهایی - نیاز به طهارت دارد غسل کند(175).