فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

غسلهای فعلی

غسلهای فعلی دو قسم است:
الف: غسل برای کاری که می خواهد انجام دهد.
ب: غسل برای کاری که انجام داده است.
و اما دسته اول مانند:
1 - غسل احرام عمره یا حج.
2 - غسل طواف.
3 - غسل زیارت.
4 - غسل وقوف و عرفات.
5 - برای خواب دیدن یکی از ائمه (علیهم السلام).
6 - غسل سفر، به خصوص برای زیارت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام).
7 - برای خواندن نماز استسقاء (طلب باران).
و دسته دوم مانند:
1 - برای کشتن قورباغه.
2 - دین کسی که به دار آویخته اند.
3 - کسی که برای خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی نماز آیات را عمداً نخوانده، در صورتی که تمام آن گرفته باشد.
4 - برای مس میت پس از غسل دادن آن(174).

پرسش

1 - غسل جبیره ای چگونه انجام می شود؟
2 - شرایط صحت غسل را بر شمارید؟
3 - اگر در بین غسل جنابت ادرار کند. غسلش چه حکمی دارد و وظیفه اش نیست به نماز چیست؟
4 - اگر پس از غسل متوجه شود. مقداری از طرف راست بدن خشک مانده، تکلیف چیست؟
5 - اگر در بین غسل شک کند چیزی مانع رسیدن آب به بدن می شود، تکلیف چیست؟
6 - آیا می دانید چرا روزه دارت و محرم نباید غسل ارتماسی انجام دهند؟

درس (13) و (14) غسلهای اختصاصی بانوان

سه غسل از غسلهای واجب؛ یعنی غسل حیض، استحاضه و نفاس، تنها بر دخترها و بانوان واجب می شود و سبب این غسلها، خونی است که از رحم بیرون می آید و هر یک احکام خاصی دارد که در این درس به بیان آنها می پردازیم: