فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (12) احکام غسل

1 - تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد، در صحیح بودن غسل هم شرط است، بجز موالات و از بالا به پایین شستن بدن(159).
2 - کسی که چند غسل بر او واجب است، می تواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد.
3 - کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسلهای دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم بگیرد(160).
4 - در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد، ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست، و اگر هر قسمتی را پیش از غسل دادن همان قسمت تطهیر کند کافی است(161).
5 - غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است ولی بنابر احتیاط واجب باید آن را ترتیبی بجا آورد(162).
6 - کسی که روزه واجب گرفته و شخص محرم نمی تواند در حال روزه غسل ارتماسی انجام دهد، ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند صحیح است(163).
7 - در غسل لازم نیست تمام بدن یا دست شسته شود و چنانچه با نیت غسل، آب به تمام بدن برسد کافی است(164).
8 - در این موارد غسل باطل است:
قصد دارد پول حمامی را ندهد و در حمام غسل کند، هر چند بعد از غسل حمامی را راضی کند.
بدون آن که بداند صاحب حمام راضی است، بخواهد مبلغ آن را نیسه بگذارد، اگر چه بعد از غسل حمامی را راضی کند.
بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده، به حمامی بدهد(165).
9 - اگر در بین غسل، حدث اصغر از او سرزند غسل باطل نمی شود ولی باید برای نماز وضو بگیرد، هر چند غسل جنابت باشد(166).
10 - وظیفه کسی که بعد از غسل بفهمد به قسمتی از بدن، آب نرسیده است:
الف: غسل ارتماسی بوده: باید دوباره غسل کند، چه جای آن را بداند یا نداند.
ب: غسل ترتیبی بوده:
1 - جای آن را نمی داند: باید دوباره غسل کند.
2 - جای آن را می داند:
در طرف چپ است: شستن همان مقداری که شسته نشده کافی است.
در طرف راست است: باید آن مقدار را شسته سپس طرف چپ را بشوید.
در سر و گردن است: باید آن مقدار را شسته و سپس طرف راست و چپ بدن را بشوید(167).
صفحه 79 نیاز به اسکن دارد.

غسل مس میت

1 - اگر کسی جایی از بدن خود را به بدن انسان مرده ای که سرد شده و غسلش نداده اند برساند، باید غسل میت کند(168).
2 - در این موارد مس بدن انسان مرده سبب غسل نمی باشد:
انسانی که در میدان نبرد به شهادت رسیده است، در صورتی که در میدان جان دهد.
مرده ای که بدنش گرم است و هنوز سرد نشده است.
مرده ای که غسلش داده اند(169).
3 - غسل مس میت را باید مانند غسل جنابت انجام دهند، ولی کسی که غسل مس میت کرده، اگر بخواهد نماز بخواند، باید وضو هم بگیرد(170).
4 - اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید، یک غسل کافی است(171).
5 - برای کسی - بعد از مس میت غسل نکرده است، توقف در مسجد و خواندن سوره هایی که سجده واجب دارد مانعی ندارد ولی برای نماز و مانند آن باید غسل کند و وضو بگیرد(172).
برای مطالعه

غسلهای مستحب

غسلهای مستحب بسیار است، در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود و گفته شد که غسلهای مستحب به سه دسته زمانی، مکانی و فعلی تقسیم می شود: