فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

انجام غسل

در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شود، خواه غسل واجب باشد؛ مانند جنابت، و یا مستحب؛ مانند غسل جمعه، به عبارت دیگر تمام غسلها در انجام فرقی ندارند مگر در نیت.
صفحه 76 نیاز به اسکن دارد.

حکم کلی

تمام غسلها در چگونگی انجام با هم تفاوتی ندارد بجز در نیت.

پرسش

1 - وجه افتراق و اشتراک غسل ترتیبی و ارتماسی چیست؟
2 - اگر پس از خواب چیزی بر لباس خود ببیند و نداند جنب شده یا نه، تکلیف چیست؟
3 - در رابطه به قرآن چه کارهایی بر جنب حرام است؟
4 - رفتن جنب به حرم امامزادگان چه حکمی دارد؟
5 - در غسل، آیا می توانیم سر و گردن را بشوییم و سپس تمام بدن را به نیت غسل زیر آب ببریم.