فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

سوره های سجده دار قرآن(158):

سوره 32 سجده، آیه 15.
سوره 41 فصلت، آیه 37.
سوره 53 نجم، آیه آخر.
سوره 96 علق، آیه آخر.

انجام غسل

در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شود، خواه غسل واجب باشد؛ مانند جنابت، و یا مستحب؛ مانند غسل جمعه، به عبارت دیگر تمام غسلها در انجام فرقی ندارند مگر در نیت.
صفحه 76 نیاز به اسکن دارد.

حکم کلی

تمام غسلها در چگونگی انجام با هم تفاوتی ندارد بجز در نیت.