فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دو مساله:

1 - اگر جنب از یک در مسجد وارد شود و از در دیگر خارج شود (عبور بدون توقف) مانع ندارد، بجز مسجد الحرام و مسجد النبی که عبور هم جایز نیست(156).
2 - مکانی را که در خانه برای نماز خواندن قرار می دهند و همچنین نماز خانه موسسات و ادارات حکم مسجد ندارد(157).

سوره های سجده دار قرآن(158):

سوره 32 سجده، آیه 15.
سوره 41 فصلت، آیه 37.
سوره 53 نجم، آیه آخر.
سوره 96 علق، آیه آخر.

انجام غسل

در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شود، خواه غسل واجب باشد؛ مانند جنابت، و یا مستحب؛ مانند غسل جمعه، به عبارت دیگر تمام غسلها در انجام فرقی ندارند مگر در نیت.
صفحه 76 نیاز به اسکن دارد.