فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

حکم کلی

تمام نمازها باید با طهارت انجام شود بجز نمازت میت که بدون طهارت نیز صحیح است(144).

استفتاء

س - از آنجا که در حال حاضر بیشتر روزنامه ها و مجلات کشور، مشتمل بر آیات قرآن است معمولاً افراد پس از مطالعه آنها را به جاهای هتک آمیز می اندازند، لذا تقاضا می کنیم دستور فرمایید که این نشریات از چاپ آیات قرآن و کلماتی که احترام آنها لازم است خودداری کنند و اگر بهتر است در هنگام ضرورت سعی کنند آیات قرآن را نقل به معنا کنند نه اینکه عیناً چاپ نمایند.
ج - چاپ و نشر ممنوع نیست، ولی از انداختن در جاهایی که موجب هتک می شود باید خودداری کنند(145).

پرسش

1 - چهار نمونه از اعمالی که وضو برای آنها شرط کمال می باشد نام ببرید.
2 - مس ترجمه قرآن و اسم خداوند بدون وضو چه حکمی دارد؟
3 - اگر وضو گیرنده هنگام مس پای چپ شک کند سر را مسح کرده یا نه، تکلیف چیست؟
4 - اگر می داند وضو گرفته و حدثی هم از او زده است، ولی نمی داند کدامیک مقدم بوده وظیفه اش چیست؟
5 - شخصی که به میتی دست زده، وظیفه اش برای نماز چیست (وضو یا غسل)؟