فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مسائل متفرقه

1 - وضو گرفتن در دستشویی هایی که آب آن به چاه توالت می ریزد باطل نیست(138).
2 - اگر در حال وضو گرفتن به نامحرمی نگاه کند یا دروغ بگوید و یا غیبت کند، (گرچه کار حرامی مرتکب شده است) ولی این عمل، وضو را باطل نمی کند(139).
3 - اگر شخص برای غرضی؛ مثلاً خواندن قرآن، وضو بگیرد و پس از وضو از آن قصد برگردد وضو باطل نیست(140).
4 - وضو گرفتن بدین نیت که با وضو باشد صحیح است و با همان وضو می تواند نماز بخواند(141).
5 - با وضوی صحیح، خواه برای عمل واجب باشد یا عمل مستحب، هر گونه عمل واجب یا مستحبی که مشروط به طهارت است می توان انجام داد(142).
6 - وضو گرفتن قبل از وقت نماز به نیت مانع ندارد؛ مثلاً قبل از ظهر برای آن که با این وضو نماز بخواند وضو می گیرد(143).

حکم کلی

تمام نمازها باید با طهارت انجام شود بجز نمازت میت که بدون طهارت نیز صحیح است(144).

استفتاء

س - از آنجا که در حال حاضر بیشتر روزنامه ها و مجلات کشور، مشتمل بر آیات قرآن است معمولاً افراد پس از مطالعه آنها را به جاهای هتک آمیز می اندازند، لذا تقاضا می کنیم دستور فرمایید که این نشریات از چاپ آیات قرآن و کلماتی که احترام آنها لازم است خودداری کنند و اگر بهتر است در هنگام ضرورت سعی کنند آیات قرآن را نقل به معنا کنند نه اینکه عیناً چاپ نمایند.
ج - چاپ و نشر ممنوع نیست، ولی از انداختن در جاهایی که موجب هتک می شود باید خودداری کنند(145).