فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مکروهات وضو

1 - کمک گرفتن از دیگران در مقدمات قریبه وضو؛ مثل ریختن آب در دست وضو گیرنده.
2 - وضو گرفتن در محل استنجاء، مثلاً در توالت.
3 - وضو گرفتن از ظرفی که طلا کوب یا نقره کوب است یا نقش صورت بر آن می باشد.
4 - وضو گرفتن با این آبها:
آبی که در آفتاب گرم شده.
آبی که در انجام غسل واجب بکار رفته.
آب متعفن.
آب چاهی که حیوانی در آن افتاده قبل از کشیدن آب آن به مقداری که معین شده.
آبی که در آن مار یا عقرب یا قورباغه مرده باشد.
آب نیم خورده زن حائض.
آب نیم خورده موش، اس، قاطر، الاغ و حیوان نجاستخوار و مرداخوار، بلکه هر حیوان حرام گوشتی(137).

مسائل متفرقه

1 - وضو گرفتن در دستشویی هایی که آب آن به چاه توالت می ریزد باطل نیست(138).
2 - اگر در حال وضو گرفتن به نامحرمی نگاه کند یا دروغ بگوید و یا غیبت کند، (گرچه کار حرامی مرتکب شده است) ولی این عمل، وضو را باطل نمی کند(139).
3 - اگر شخص برای غرضی؛ مثلاً خواندن قرآن، وضو بگیرد و پس از وضو از آن قصد برگردد وضو باطل نیست(140).
4 - وضو گرفتن بدین نیت که با وضو باشد صحیح است و با همان وضو می تواند نماز بخواند(141).
5 - با وضوی صحیح، خواه برای عمل واجب باشد یا عمل مستحب، هر گونه عمل واجب یا مستحبی که مشروط به طهارت است می توان انجام داد(142).
6 - وضو گرفتن قبل از وقت نماز به نیت مانع ندارد؛ مثلاً قبل از ظهر برای آن که با این وضو نماز بخواند وضو می گیرد(143).

حکم کلی

تمام نمازها باید با طهارت انجام شود بجز نمازت میت که بدون طهارت نیز صحیح است(144).