فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چگونه وضو باطل می شود؟

1 - خارج شدن ادرار یا مدفوع یا باد از انسان.
2 - خارج شدن باد معده و روده از مخرج غائط.
3 - خواب، چنانچه گوش نشنود و چشم نبیند.
4 - چیزهایی که عقل را از بین می برد؛ مانند دیوانگی، مستی، بیهوشی.
5 - استحاضه زنان.
6 - آنچه سبب غسل شود؛ مانند جنابت و مس میت(135).
برای مطالعه
بعضی از مستحبات و مکروهات وضو

مستحبات وضو

1 - مصرف آب بیش از یک مد نباشد (یک مد حدود 750 گرم است).
2 - مسواک کردن، هر چند با انگشت.
3 - اگر از ظرف وضو می گیرد، آن را سمت راست خود قرار دهد.
4 - شستن دستها قبل از شروع وضو.
5 - مضمضه (آب در دهان گرداندن).
6 - استنشاق (آب در بینی کردن و بیرون ریختن).
7 - گفتن بسم الله هنگامی که دست را در آب می برد یا آب را بر آن می ریزد و بهتر است بگوید بسم الله و بالله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین.
8 - آب را در دست راست بریزد. هر چند برای شستن دست راست؛ بدین معنا که اول آب را در دست راست بریزد سپس در دست چپ و بعد بر دست راست بریزد.
9 - خواندن دعاهای وارده، هنگام وضو و بعد از آن.
10 - برای شستن بار اول دستها، مردان آب را بر قسمت بیرونی آرنج و زنان بر قسمت داخلی، جایی که دست خم می شود بریزند.
11 - آب را بر قسمت بالای عضو بریزد.
12 - آب را بر عضو بریزد نه عضو را در آب فرو برد.
13 - برای شستن، دست بر اعضا بکشد، هر چند بدون کشیدن دست، شسته شود.
14 - تمام اعمال وضو را با حضور قلب انجام دهد.
15 - هنگام وضو سوره انا انزلنا بخواند.
16 - پس از اتمام وضو آیه الکرسی بخواند.
17 - هنگام شستن صورت، چشمها را باز بگذارد(136).

مکروهات وضو

1 - کمک گرفتن از دیگران در مقدمات قریبه وضو؛ مثل ریختن آب در دست وضو گیرنده.
2 - وضو گرفتن در محل استنجاء، مثلاً در توالت.
3 - وضو گرفتن از ظرفی که طلا کوب یا نقره کوب است یا نقش صورت بر آن می باشد.
4 - وضو گرفتن با این آبها:
آبی که در آفتاب گرم شده.
آبی که در انجام غسل واجب بکار رفته.
آب متعفن.
آب چاهی که حیوانی در آن افتاده قبل از کشیدن آب آن به مقداری که معین شده.
آبی که در آن مار یا عقرب یا قورباغه مرده باشد.
آب نیم خورده زن حائض.
آب نیم خورده موش، اس، قاطر، الاغ و حیوان نجاستخوار و مرداخوار، بلکه هر حیوان حرام گوشتی(137).