فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

برای این کارها وضو گرفتن مستحب است:

برای نماز میت.
رفتن به مسجد و حرم امامان
خواندن قرآن.
همراه داشتن قرآن.
خوابیدن.
رساندن جایی از بدن به جلد یا حاشیه قرآن.
زیارت اهل قبور(134).

چگونه وضو باطل می شود؟

1 - خارج شدن ادرار یا مدفوع یا باد از انسان.
2 - خارج شدن باد معده و روده از مخرج غائط.
3 - خواب، چنانچه گوش نشنود و چشم نبیند.
4 - چیزهایی که عقل را از بین می برد؛ مانند دیوانگی، مستی، بیهوشی.
5 - استحاضه زنان.
6 - آنچه سبب غسل شود؛ مانند جنابت و مس میت(135).
برای مطالعه
بعضی از مستحبات و مکروهات وضو

مستحبات وضو

1 - مصرف آب بیش از یک مد نباشد (یک مد حدود 750 گرم است).
2 - مسواک کردن، هر چند با انگشت.
3 - اگر از ظرف وضو می گیرد، آن را سمت راست خود قرار دهد.
4 - شستن دستها قبل از شروع وضو.
5 - مضمضه (آب در دهان گرداندن).
6 - استنشاق (آب در بینی کردن و بیرون ریختن).
7 - گفتن بسم الله هنگامی که دست را در آب می برد یا آب را بر آن می ریزد و بهتر است بگوید بسم الله و بالله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین.
8 - آب را در دست راست بریزد. هر چند برای شستن دست راست؛ بدین معنا که اول آب را در دست راست بریزد سپس در دست چپ و بعد بر دست راست بریزد.
9 - خواندن دعاهای وارده، هنگام وضو و بعد از آن.
10 - برای شستن بار اول دستها، مردان آب را بر قسمت بیرونی آرنج و زنان بر قسمت داخلی، جایی که دست خم می شود بریزند.
11 - آب را بر قسمت بالای عضو بریزد.
12 - آب را بر عضو بریزد نه عضو را در آب فرو برد.
13 - برای شستن، دست بر اعضا بکشد، هر چند بدون کشیدن دست، شسته شود.
14 - تمام اعمال وضو را با حضور قلب انجام دهد.
15 - هنگام وضو سوره انا انزلنا بخواند.
16 - پس از اتمام وضو آیه الکرسی بخواند.
17 - هنگام شستن صورت، چشمها را باز بگذارد(136).