فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - اگر یک دست را به طور کامل جبیره پوشانده است و باز کردن جبیره هم ممکن نیست، وظیفه وضو گیرنده در این صورت چیست؟
2 - اگر شست با دو انگشت دیگر پا را جبیره پوشانده باشد، وظیفه وضو گیرنده برای مسح چیست؟
3 - اگر هر دو پا و پیشانی کسی باند پیچی شده باشد وظیفه و برای وضو چیست؟
4 - اگر چیزی بر اعضای وضوست که نمی داند مانع رسیدن آب به پوست بدن می باشد یا نه، تکلیف چیست؟
5 - پس از اینکه متوجه می شود، مانعی در اعضای وضوست، وضویش چه حکمی دارد؟

درس (10) احکام وضو

برای چه کارهایی باید وضو گرفت

وضو (128) صفحه 65 نیاز به اسکن دارد