فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - پس از انجام وضو شک کند، چیزی که مانع رسیدن آب می باشد و بر اعضای وضو بوده یا نه - به شک اعتنا نمی شود و وضو صحیح است(122).
2 - اگر می داند چیزی بر اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می کند یا نه - باید آن را بر طرف کند یا آب را زیر آن برساند(123).
3 - اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست، بعد از وضو شک کند آب را به آنجا رسانده یا نه.
می داند موقع وضو ملتفت آن مانع بوده - وضو صحیح است.
نمی داند موقع وضو ملتفت آن مانع بوده یا نه - وضو صحیح است.
می داند موقع وضو ملتفت آن نبوده - باید دوباره وضو بگیرد(124).
4 - اگر بر اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد و بعد از وضو شک کند آب زیر آن رسیده یا نه - حکم مساله قبل را دارد(125).
5 - اگر بعد از وضو چیزی که مانع رسیدن آب می باشد در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضو او صحیح است، ولی اگر بداند که در وقت وضو گرفتن ملتفت آن مانع نبوده - احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرد(126).
6 - کسی که در کارهای وضو و شرایط آن، مثل پاک بودن آب و وجود داشتن مانعی بر اعضا، خیلی شک می کند - باید به شک خود اعتنا نکند(127).

پرسش

1 - اگر یک دست را به طور کامل جبیره پوشانده است و باز کردن جبیره هم ممکن نیست، وظیفه وضو گیرنده در این صورت چیست؟
2 - اگر شست با دو انگشت دیگر پا را جبیره پوشانده باشد، وظیفه وضو گیرنده برای مسح چیست؟
3 - اگر هر دو پا و پیشانی کسی باند پیچی شده باشد وظیفه و برای وضو چیست؟
4 - اگر چیزی بر اعضای وضوست که نمی داند مانع رسیدن آب به پوست بدن می باشد یا نه، تکلیف چیست؟
5 - پس از اینکه متوجه می شود، مانعی در اعضای وضوست، وضویش چه حکمی دارد؟

درس (10) احکام وضو

برای چه کارهایی باید وضو گرفت