فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - کسی که نمی داند وظیفه اش وضوی جبیره ای است یا تیمم بنابر احتیاط واجب باید هر دو را انجام دهد(117).
2 - کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو، دست تر روی آن کشیده است، می تواند سر و پا را با همان رطوبت مسح کند، یا از جاهای دیگر وضو رطوبت بگیرد(118).
3 - اگر در صورت و دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد باید بین آنها را مسح کند و در جاهایی که جبیره است باید به دستور جبیره عمل کند(119).
4 - مقدار جبیره و وظیفه وضو گیرنده
1 - اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد، باید تیمم کند.
2 - اگر جبیره، بعضی از اعضای وضو را گرفته باشد، مثل تمام صورت یا تمام یک دست، باید وضوی جبیره ای بگیرد.
3 - اگر جبیره، بیشتر اعضای وضو را گرفته باشد، بنابر احتیاط واجب باید وضوی جبیره بگیرد و تیمم هم انجام دهد.
4 - اگر جبیره بیش از حد معمول اطراف زخم را پوشانده باشد و برداشتن آن ممکن نباشد، باید وضوی جبیره بگیرد و بنابر احتیاط واجب، تیمم هم بنماید(120).

شکیات وضو (121) صفحه 62 نیاز به اسکن دارد.

چند مساله:

1 - پس از انجام وضو شک کند، چیزی که مانع رسیدن آب می باشد و بر اعضای وضو بوده یا نه - به شک اعتنا نمی شود و وضو صحیح است(122).
2 - اگر می داند چیزی بر اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می کند یا نه - باید آن را بر طرف کند یا آب را زیر آن برساند(123).
3 - اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست، بعد از وضو شک کند آب را به آنجا رسانده یا نه.
می داند موقع وضو ملتفت آن مانع بوده - وضو صحیح است.
نمی داند موقع وضو ملتفت آن مانع بوده یا نه - وضو صحیح است.
می داند موقع وضو ملتفت آن نبوده - باید دوباره وضو بگیرد(124).
4 - اگر بر اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد و بعد از وضو شک کند آب زیر آن رسیده یا نه - حکم مساله قبل را دارد(125).
5 - اگر بعد از وضو چیزی که مانع رسیدن آب می باشد در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضو او صحیح است، ولی اگر بداند که در وقت وضو گرفتن ملتفت آن مانع نبوده - احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرد(126).
6 - کسی که در کارهای وضو و شرایط آن، مثل پاک بودن آب و وجود داشتن مانعی بر اعضا، خیلی شک می کند - باید به شک خود اعتنا نکند(127).