فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

زخم، دمل یا شکستگی صفحه 60 نیاز به اسکن دارد.

چند مساله:

1 - کسی که نمی داند وظیفه اش وضوی جبیره ای است یا تیمم بنابر احتیاط واجب باید هر دو را انجام دهد(117).
2 - کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو، دست تر روی آن کشیده است، می تواند سر و پا را با همان رطوبت مسح کند، یا از جاهای دیگر وضو رطوبت بگیرد(118).
3 - اگر در صورت و دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد باید بین آنها را مسح کند و در جاهایی که جبیره است باید به دستور جبیره عمل کند(119).
4 - مقدار جبیره و وظیفه وضو گیرنده
1 - اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد، باید تیمم کند.
2 - اگر جبیره، بعضی از اعضای وضو را گرفته باشد، مثل تمام صورت یا تمام یک دست، باید وضوی جبیره ای بگیرد.
3 - اگر جبیره، بیشتر اعضای وضو را گرفته باشد، بنابر احتیاط واجب باید وضوی جبیره بگیرد و تیمم هم انجام دهد.
4 - اگر جبیره بیش از حد معمول اطراف زخم را پوشانده باشد و برداشتن آن ممکن نباشد، باید وضوی جبیره بگیرد و بنابر احتیاط واجب، تیمم هم بنماید(120).

شکیات وضو (121) صفحه 62 نیاز به اسکن دارد.