فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط وضو گیرنده

1 - کسی که می داند اگر وضو بگیرد مریض می شود و یا می ترسد که مریض شود، باید تیمم کند و اگر وضو بگیرد باطل است، ولی اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد که ضرر داشته، وضویش صحیح است(108).
2 - وضو باید به قصد قربت انجام شود؛ یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد(109).
3 - لازم نیست نیت را به زبان آورد، یا از قلب خود بگذراند، بلکه همین مقدار که می داند وضو می گیرد کافی است، به طوری که اگر از او بپرسند چه می کنی؟ بگوید: وضو می گیرم(110).
4 - در وضو، قصد قربت کافی است و لازم نیست نیت وجوب یا استحباب کند؛ یعنی لازم نیست نیت کند وضوی واجب است یا مستحب(111).

دو مساله:

1 - اگر وقت نماز به قدری تنگ است که وضو بگیرد، تمام نماز یا قسمتی از آن، بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمم کند(112).
2 - کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند، اگر وضو بگیرد، صحیح است چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر(113).

پرسش

1 - وضو گرفتن از نهرها و شیرهای آب کنار خیابان (جلوی مغازه ها) چه حکمی دارد؟
2 - وضو گرفتن از آب سرد کنی که مخصوص نوشیدن است چه حکمی دارد؟
3 - چگونه موالات وضو بهم می خورد، با ذکر مثال بیان فرمایید.
4 - پرستاری، بیماری را که اصلاً قادر به انجام وضو نیست، کمک می دهد، نحوه کمک او را بیان کنید.
5 - آیا چربی بدن مانع وضوست؟
6 - اگر به قدری وقت تنگ است که اگر بخواهد وضو بگیرد یا تیمم کند، بخشی از نماز خارج وقت خوانده می شود. وظیفه اش نسبت به وضو یا تیمم چیست؟