فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط آب وضو

1 - وضو با آب نجس و مضاف باطل است، خواه بداند آن آب نجس یا مضاف است یا نداند، یا فراموش کرده باشد(89).
2 - آب وضو باید مباح باشد، بنابراین در موارد زیر وضو باطل است:
وضو گرفتن با آبی که صاحب آن راضی نیست (راضی نبودن او معلوم است).
آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه.
آبی که وقف افراد خاصی است؛ مانند حوض برخی از مدارس و وضو خانه بعضی از هتلها و مسافر خانه ها و...(90).
3 - وضو گرفتن از نهرهای بزرگ، گرچه انسان نداند صاحبان آنها راضی هستند یا نه، اشکال ندارد، اما اگر صاحبان آن از وضو گرفتن جلوگیری کنند، احتیاط واجب آن است که وضو نگیرد(91).

شرایط اعضای وضو

1 - اعضای وضو در موقع شستن و مس باید پاک باشد(92).
2 - اگر در بین وضو، جایی را که شسته یا مسح کرده، نجس شود وضو صحیح است؛ مثلاً مشغول شستن دستها است، صورت وی نجس شود(93).
3 - اگر غیر اعضای وضو، جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح است ولی اگر مخرج بول یا غایط را تطهیر نکرده، بهتر آن است که اول آن را تطهیر کند، بعد وضو بگیرد(94).
4 - اگر زیر نان چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر آن مقدار را بر طرف کند(95).
5 - چرک بدن اگر مانع رسیدن آب به اعضای وضو نباشد وضو اشکال (96) ندارد.
6 - اگر پس از گچ کاری و مانند آن، چیز سفیدی که از رسیدن آب به پوست جلوگیری نمی کند بر دست بماند یا ظاهر شود، اشکالی ندارد ولی اگر مانع رسیدن آب می باشد، یا شک دارد که با بودن آنها، آب به پوست می رسد یا نه آنها را بر طرف کند(97).
7 - اگر چیزی بر اعضای وضو باشد (اعضای شستن) که از رسیدن آب به آن جلوگیری کند، برای وضو باید برطرف شود ولی بر اعضای مسح، هر جند از رسیدن آب جلوگیری نکند، برای وضو باید برطرف شود(98).
8 - خطوط قلم خودکار و لکه های رنگ و چربی و کرم در صورتی که رنگ بدون جرم باشد، مانع وضو نیست، ولی اگر جرم داشته باشد (روی پوست را گرفته) باید بر طرف شود(99).
9 - خال کوبیهایی که زیر پوست قرار دارد (جوهر است) و مانع از رسیدن آب به پوست نمی باشد، برای وضو اشکال ندارد(100).
شرایط کیفیت وضو

ترتیب (101)

کارهای وضو باید بدین ترتیب انجام شود:
شستن صورت
شستن دست راست
شستن دست چپ
مسح سر
مسح پای راست
مسح پای چپ
اگر ترتیب اعمال وضو به هم بخورد وضو باطل است، حتی اگر پای چپ و راست را همزمان مسح کند.