فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - تفاوت وضوی ترتیبی و ارتماسی چیست؟
2 - شخصی، یک دست و یک پایش به طور کامل قطع شده، چگونه باید وضو بگیرد؟
3 - شرط مشترک آب و ظرف آب وضو کدام است؟
4 - فرق ترتیب و موالات در وضو چیست؟
5 - کسی که هر دو دستش به طور کامل قطع شده، چگونه باید وضو بگیرد؟

درس (8) احکام شرایط وضو

شرایط آب وضو

1 - وضو با آب نجس و مضاف باطل است، خواه بداند آن آب نجس یا مضاف است یا نداند، یا فراموش کرده باشد(89).
2 - آب وضو باید مباح باشد، بنابراین در موارد زیر وضو باطل است:
وضو گرفتن با آبی که صاحب آن راضی نیست (راضی نبودن او معلوم است).
آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه.
آبی که وقف افراد خاصی است؛ مانند حوض برخی از مدارس و وضو خانه بعضی از هتلها و مسافر خانه ها و...(90).
3 - وضو گرفتن از نهرهای بزرگ، گرچه انسان نداند صاحبان آنها راضی هستند یا نه، اشکال ندارد، اما اگر صاحبان آن از وضو گرفتن جلوگیری کنند، احتیاط واجب آن است که وضو نگیرد(91).