فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط وضو (88) صفحه 52 نیاز به اسکن دارد.

برخی از دعاهای وضو

مستحب است هنگام شستن صورت بگوید:
اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولاتسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه و در وقت شستن دست راست بخواند: اللهم اعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا و موقع شستن دست چپ بگوید: اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظهری و لاتجعلها مغلوله الی عنقی و اعوذبک من مقطعات النیران و موقعی که سر را مسح می کند بگوید: الله غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک و در وقت مسح پا بخواند: اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام واجعل سعیی فی ما یرضیک عنی یا ذا الجلال و الاکرام.

پرسش

1 - تفاوت وضوی ترتیبی و ارتماسی چیست؟
2 - شخصی، یک دست و یک پایش به طور کامل قطع شده، چگونه باید وضو بگیرد؟
3 - شرط مشترک آب و ظرف آب وضو کدام است؟
4 - فرق ترتیب و موالات در وضو چیست؟
5 - کسی که هر دو دستش به طور کامل قطع شده، چگونه باید وضو بگیرد؟