فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط وضو

با شرایطی که خواهد آمد وضو صحیح است و با از بین رفتن هر یک از آنها، وضو باطل است.

شرایط وضو (88) صفحه 52 نیاز به اسکن دارد.

برخی از دعاهای وضو

مستحب است هنگام شستن صورت بگوید:
اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولاتسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه و در وقت شستن دست راست بخواند: اللهم اعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا و موقع شستن دست چپ بگوید: اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظهری و لاتجعلها مغلوله الی عنقی و اعوذبک من مقطعات النیران و موقعی که سر را مسح می کند بگوید: الله غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک و در وقت مسح پا بخواند: اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام واجعل سعیی فی ما یرضیک عنی یا ذا الجلال و الاکرام.