فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - تفاوت طهارت باطنی و ظاهری چیست؟
2 - کسی که نمی داند پوست صورتش از زیر موهای صورت پیداست یا نه، آیا هنگام وضو باید آب را به پوست صورت برساند؟
3 - در چه صورتی مسح بر موهای قسمت جلوی سر کافی نیست.
4 - مقدار واجب و مستحب مسح سر و پاها چه اندازه است؟
5 - اگر محل مسح، نجس باشد و تطهیر آن ممکن نباشد تکلیف چیست؟
6 - چهار مساله از مسایلی که در مسح سر و پاها مشترک است بیان کنید.

درس (7) وضوی ارتماسی

1 - وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد، یا آنها را در آب فرو برده و به قصد وضو بیرون آورد(84).
2 - چون در وضوی ارتماسی نیز دست و صورت باید از بالا به پایین شسته شود، بنابر این، وضوی ارتماسی به گونه های زیر انجام می شود:
به قصد وضو صورت را از پیشانی، یا دست را از آرنج در آب فرو برد و تا موقعی که آنها را از آب بیرون می آورد و ریزش آب تمام می شود به نیت وضو باشد. (چون آبی که بر دست می ماند و در مسح بکار می رود، باید آب وضو باشد).
بدون قصد وضو، صورت یا دست را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد، که صورت را باید ابتدا از پیشانی بیرون آورد و دستها را از آرنج(85).
3 - اگر بعضی از اعضای وضو را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد اشکال ندارد. (86) (مراعات ترتیب در وضوی ارتماسی نیز لازم است ؛ یعنی نمی توان صورت و دستها را یکباره در آب برد، بلکه باید اول صورت و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ شسته شود).

کیفیت وضوی افرادی که دست یا پایشان قطع شده (87) صفحه 51 نیاز به اسکن دارد.