فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مسائل مشترک مسح سر و پا

1 - در مسح باید دست را بر سر و پاها بکشد و اگر دست را نگه دارد و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است، ولی اگر موقعی که دست را می کشد سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد(77).
2 - اگر برای مسح رطوبتی در کف دست نمانده باشد، نمی تواند دست را با آب خارج،تر کند بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح کند(78).
3 - رطوبت دست باید بقدری باشد که بر سر و پا اثر بگذارد(79).
4 - اگر رطوبت کف دست به اندازه مسح سر باشد، می تواند سر را با همان رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد(80).
5 - محل مسح (سر و روی پاها) باید خشک باشد، بنابراین اگر جای مسح تر باشد، باید آن را خشک کرد ولی اگر رطوبت آن بقدری کم باشد که مانع از تاثیر رطوبت دست، بر آن نباشد مانع ندارد(81).
6 - بین دست و سر یا پاها باید چیزی مانند چادر و کلاه، یا جوراب و کفش فاصله نباشد. هر چند بسیار رقیق و نازک باشد و رطوبت به پوست برسد (مگر در حال ناچاری)(82).
7 - محل مسح باید پاک باشد، پس اگر نجس است و نمی تواند آن را آب بکشد باید تیمم کند(83).

پرسش

1 - تفاوت طهارت باطنی و ظاهری چیست؟
2 - کسی که نمی داند پوست صورتش از زیر موهای صورت پیداست یا نه، آیا هنگام وضو باید آب را به پوست صورت برساند؟
3 - در چه صورتی مسح بر موهای قسمت جلوی سر کافی نیست.
4 - مقدار واجب و مستحب مسح سر و پاها چه اندازه است؟
5 - اگر محل مسح، نجس باشد و تطهیر آن ممکن نباشد تکلیف چیست؟
6 - چهار مساله از مسایلی که در مسح سر و پاها مشترک است بیان کنید.

درس (7) وضوی ارتماسی

1 - وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد، یا آنها را در آب فرو برده و به قصد وضو بیرون آورد(84).
2 - چون در وضوی ارتماسی نیز دست و صورت باید از بالا به پایین شسته شود، بنابر این، وضوی ارتماسی به گونه های زیر انجام می شود:
به قصد وضو صورت را از پیشانی، یا دست را از آرنج در آب فرو برد و تا موقعی که آنها را از آب بیرون می آورد و ریزش آب تمام می شود به نیت وضو باشد. (چون آبی که بر دست می ماند و در مسح بکار می رود، باید آب وضو باشد).
بدون قصد وضو، صورت یا دست را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد، که صورت را باید ابتدا از پیشانی بیرون آورد و دستها را از آرنج(85).
3 - اگر بعضی از اعضای وضو را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد اشکال ندارد. (86) (مراعات ترتیب در وضوی ارتماسی نیز لازم است ؛ یعنی نمی توان صورت و دستها را یکباره در آب برد، بلکه باید اول صورت و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ شسته شود).