فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر عبارت است از عمل کردن به فتوای آن دیگری، و احتیاج به اجازه مرجع تقلید سابق ندارد(32).
2 - اگر مجتهد اعلم در مساله ای فتوا نداشته باشد، مقلد می تواند به مجتهد دیگری که در آن مساله فتوا دارد رجوع کند و بنابر احتیاط واجب باید آن مجتهد که به فتوایش رجوع می شود از دیگران اعلم باشد(33).
3 - اگر فتوای مجتهد در مساله ای عوض شود، باید به فتوای جدید عمل کند و باقی ماندن بر فتوای گذشته جایز نیست(34).
4 - اگر مقلد نسبت به تغییر فتوای مجتهد شک کند، می تواند طبق فتوای قبلی عمل نماید تا مساله روشن شود(35).
5 - فرا گرفتن مسائل شک و سهو و غیر اینها از مسائلی که غالباً مور احتیاج مکلف است، واجب می باشد، مگر در جایی که اطمینان دارد مساله ای برایش پیش نمی آید(36).

پرسش

1 - در چه صورتی از میت صحیح است؟
2 - برای تشخیص مجتهد اعلم، اهل خبره کیانند و در چه صورتی می توان به گفته آنها اعتماد کرد؟
3 - در صورتی که از طرف اهل خبره، چند نفر به عنوان مراجع تقلید معرفی شوند ولی اعلم آنها مشخص نباشد. تکلیف چیست؟
4 - تبعیض در تقلید را توضیح داده و مور جواز آن را بیان فرمایید.
5 - در چه صورتی عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر واجب است؟

درس (4) اجتهاد و تقلید (2)

وظیفه کسی که بدون تقلید عمل کرده یا تقلیدش صحیح نبوده
1 - کسی که مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده، در صورتی که بفهمد:
- به وظیفه واقعی خود عمل کرده.
- یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده مطابق بوده است.
- یا با فتوای مجتهدی که هم اکنون باید از او تقلید کند مطابق است.
- یا اعمالش از فتوای آنان به احتیاط نزدیکتر می باشد.
در تمام این صور اعمال گذشته اش صحیح است(37).
2 - اگر مکلف زمانی از کسی تقلید کرده که جامع شرایط نبوده؛ مانند کسی است که بدون تقلید عمل کرده است(38).
3 - اگر مکلف بفهمد مدتی از زمان را بدون تقلید عمل کرده و مقدار آن را نداند ولی کیفیت آن را می داند، با شرایطی که در مساله 1 گذشت، اعمال قلی صحیح است وگرنه حداقل مقداری که یقین دارد باطل بوده باید قضا کند(39).
4 - اگر در صحت تقلید گذشته خود شک کند، بنا را بر صحت می گذارد(40).
5 - اگر بدون اجازه مجتهد زنده بر تقلید میت باقی مانده باشد مانند کسی است که بدون تقلید عمل می کند(41).