فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اقسام اجتهاد

1 - اجتهاد کامل: که صاحب آن را مجتهد مطلق می نامند و آن کسی است که قدرت استنباط تمام احکام شرعی (در همه ابواب فقه) را داراست.
2 - اجتهاد ناقص: که صاحب آن را متجزی گویند و آن کسی است که در محدوده خاصی از ابواب فقه قوه استنباط دارد.

دو مساله:

1 - اجتهاد، واجب کفایی است و اگر افرادی (به قدر کفایت) بر این امر اقدام کردند، تکلیف از دیگران ساقط است.
2 - کسی که اهلیت فتوا دادن ندارد، فتوا دادن بر او حرام است.

پرسش

1 - در تعریف واجب عینی و تعیینی چه تفاوتی هست؟
2 - منابع فقه را نام ببرید.
3 - تقریر معصوم را توضیح دهید.
4 - در چه صورتی اجماع می تواند مدرک حکم شرعی باشد؟
5 - علم رجال و درایه چه تفاوتی دارد؟
6 - اجتهاد کامل و ناقص را توضیح دهید.