فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

1. راستگویی

مسائل را از همسرمان کتمان نکنیم و به او دروغ نگوییم، ممکن است از ما کاری سر زده باشد که اگر واقعیت را بگوییم ما را سرزنش و تنبیه کند، این بهتر از آن است که مساله را از او کتمان کنیم و به او دروغ بگوییم، او با پی بردن به کتمان و دروغ گویی ما روز به روز اعتمادش کم می شود و بنیان زندگی متزلزل می گردد.

2. امانتداری

الف: زیبایی ها و لطافت ها

شوهر با پیمان ازدواج تمام زیبایی ها، دلبریها، طنازیها، خوشمزگیها و همه لطافت ها و ظرافت های زن را مالک می گردد و زن دیگر خود را امانتدار شوهر می داند، بنابراین باید نسبت به مردان دیگر جداً اجتناب کند.
شوهر نمی تواند ببیند که مردان دیگری به همسرش نگاه آلوده می کنند یا با او بگوید و بخندد و شوخی کند و چنین عملی را تجاوز به حق مشروع خویش می داند.
شوهر اگر ببیند که همسرش زیبایی هایش را در معرض دید مردان بیگانه قرار می دهد بسیار ناراحت می شود، همیشه پریشان خاطر و بدبین است. و محبت و صفایش نسبت به خانواده تدریجا کم می شود.(202)