فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

خلوت با نامحرم

جاذبه جنسی بین زن و مرد، و دختر و پسر آنقدر نیرومند است که غلبه بر آن در هنگام خلوت با نامحرم، تقوایی در حد معصومین علیه السلام می خواهد.
اگر دختر و پسر و یا زن و مرد در محل خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری هم نمی تواند به آنجا وارد شود چنانچه بترسد که به حرام بیفتد باید از آنجا بیرون برود.(178)

مکالمه با نامحرم

قرآن به بانوان و دختران هشدار می دهد که با صدای نازک و ناز و کرشمه با نامحرم سخن نگویند مبادا بیمار دلی به آنان طمع ورزد.(179)
بنابرابن مستحب است در مواقعی که ضرورتی ندارد، با نامحرم سخن نگوییم باید با متانت و سنگینی و در فضای سالم دور از هوس سخن بگوییم و از شوخی و خنده بپرهیزیم و در عین حال به نامحرم خیره نشویم و پوشش کامل را در برابر او حفظ کنیم.

مراجعه به نامحرم

امید است که جامعه اسلامی هر چه سریعتر به جایی برسد که دختران و بانوان به راحتی بتوانند کارهای خود را بدون مراجعه به نامحرم انجام دهند. بنابراین تا جایی که امکان دارد به پزشک مرد با عکاس مرد و... مراجعه کنیم.
در مواقع اضطرار باید پوشش خود را در حد امکان حفظ کنیم و تمامی مسائل مربوط به نامحرم را مراعات کنیم.
در این زمینه مسائل لازم فراوانی وجود دارد که شما را به رساله توضیح المسائل مراجع عظام تقلید ارجاع می دهیم.