فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

چهره و دستها

چهره دختران یکی از دلرباترین اعضای آنهاست. بکوشیم در حد توان آن را از نامحرمان بپوشانیم. در محیطهایی که اکثر جوانان عادت دارند که با چشمهای آلوده و تند به ما نگاه کنند و در مسیر هرزگی و سبکسری و آزار و متلک گفتن گام بر می دارند، روا نیست که با چهره ای باز متبسم و خندان رفت و آمد کرد.
درباره چهره و دستها به نکته های زیر توجه کنیم:
1. مقنعه یا روسری باید اطراف چهره، گلو و زر چانه را بپوشاند.
2. قدری پایین تر از مچ دست ها را باید بپوشاند.
3. دست و چهره باید خالی از هرگونه آرایش، زیور و زینتی باشد وگرنه پوشاندن آنها نیز واجب است.
4. کسی با قصد لذت به دست ها و چهره ما نگاه نکند وگرنه پوشاندن آنها واجب می شود.
5. کسی که چهره طبیعی او به گونه ای است که باعث مفسده می شود باید چهره خود را بپوشاند.(165)

پوشش کامل

برخی گمان می کنند که پوشش اسلامی، همان پوشش بدن است و در اسلام چیزی فراتر از این وجود ندارد، این برداشتی ناقص از دین است. اسلام علاوه بر پوشش بدن زیور و زینت را واجب می داند . در سوره نور به این مطلب تصریح شده است.(166)
بنابراین هر چه در نظر مردم زینت به حساب می آید باید از نامحرم پوشانده شود؛ مانند النگو، لاک ناخن، سرمه چشم و از همه مهمتر آراستگی چهره.(167)

معیارهای انتخاب لباس

لباسی که می خواهیم آن را در برابر نامحرمان بپوشیم باید دارای ویژگی های زیر باشد:
1. نازک و بدن نما نباشد.
2. بنابر احتیاط واجب لباسی که باعث شهوت و انگشت نما شدن ما در میان نامحرمان می شود نباشد.
3. بنابر احتیاط واجب از لباسهای ویژه مردان نباشد.
4. از لباسهایی که مهیج است و توجه نامحرم را جلب می کند نباشد.
5. از لباسهایی که از حیث دوخت و یا شکل یا از نظر رنگ، ترویج و تقلید از فرهنگ مهاجم غیر مسلمین است نباشد.(168)