فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

پوشش اسلامی

زن مرواریدی گرانبهاست که باید در صدف حجاب و پوشش، خود را به کاملترین شکل حفظ کند. بنابراین واجب است موها و تمام اندام خود را از نامحرم بپوشاند. خواه نامحرم به قصد لذت و هوسرانی به او نگاه کند و یا بدون قصد و لذت، البته پوشاندن صورت و دستها تا مچ واجب نیست اگر چه بهتر است و به تقوا نزدیک تر است بنابراین:
1. بیرون گذاشتن مقداری از موها به هر انگیزه ای که باشد حرام است و ناپسند.
2. نمایان گذاشتن روی پا، کف پا، و پاشنه پا، ناپسند و حرام است.
3. جورابهای نازک و پانما کافی نیست و باید پاها را کاملا بپوشانیم.(164)

چهره و دستها

چهره دختران یکی از دلرباترین اعضای آنهاست. بکوشیم در حد توان آن را از نامحرمان بپوشانیم. در محیطهایی که اکثر جوانان عادت دارند که با چشمهای آلوده و تند به ما نگاه کنند و در مسیر هرزگی و سبکسری و آزار و متلک گفتن گام بر می دارند، روا نیست که با چهره ای باز متبسم و خندان رفت و آمد کرد.
درباره چهره و دستها به نکته های زیر توجه کنیم:
1. مقنعه یا روسری باید اطراف چهره، گلو و زر چانه را بپوشاند.
2. قدری پایین تر از مچ دست ها را باید بپوشاند.
3. دست و چهره باید خالی از هرگونه آرایش، زیور و زینتی باشد وگرنه پوشاندن آنها نیز واجب است.
4. کسی با قصد لذت به دست ها و چهره ما نگاه نکند وگرنه پوشاندن آنها واجب می شود.
5. کسی که چهره طبیعی او به گونه ای است که باعث مفسده می شود باید چهره خود را بپوشاند.(165)

پوشش کامل

برخی گمان می کنند که پوشش اسلامی، همان پوشش بدن است و در اسلام چیزی فراتر از این وجود ندارد، این برداشتی ناقص از دین است. اسلام علاوه بر پوشش بدن زیور و زینت را واجب می داند . در سوره نور به این مطلب تصریح شده است.(166)
بنابراین هر چه در نظر مردم زینت به حساب می آید باید از نامحرم پوشانده شود؛ مانند النگو، لاک ناخن، سرمه چشم و از همه مهمتر آراستگی چهره.(167)