فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

20. الگوی بانوان

الحیا حسن ولکن فی النساء احسن(162)
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حیا، پسندیده و نیکوست، ولی در زنان پسندیده تر و نیکوتر است.
گرد ماه وجودش خلقه زده بودیم،
من بودم و دیگر یاران او،
دوست داشتیم او بگوید و ما گوش کنیم؛ ولی مثل بعضی وقت های دیگر از ما پرسید. هر کسی چیزی گفت، ولی هیچیک از پاسخ ها را نپسندید.
با خودم گفتم باید پاسخ را از فاطمه بشنوم. نزد همسرم فاطمه آمدم.
فاطمه جان پدرت، رسول خدا، از ما سوالی پرسید، کسی نتوانست پاسخ دهد. چه چیز برای زن بهترین است؟
علی جان!
بهترین چیز برای زن این است که مرد (نامحرمی) را نبیند و مرد (نامحرمی) نیز او را نبیند.
چون پاسخ فاطمه را به پیامبر گفتم، پیامبر پاسخ او را پذیرفت و از صمیم جان فرمود:
پاسخ فاطمه صحیح است، او پاره تن من است!(163)
منطق فاطمه این است که زن، گوهری گرانبها و فرشته ای آسمانی است که هر چه پوشیده تر و محجوب تر باشد نزد خدا محبوب تر است، و این با فطرت او کاملا سازگار است.
منطق فاطمه این است که خودآرایی و خود نمایی زن نباید در برابر چشم نامحرمان باشد، خداوند این هنر را به زن داده است تا قلب شوهرش را فتح کند و چنان قلب او را پر کند که به زنهای دیگر هیچ اعتنایی نکند و طمع وصال آنان را در سر نپروراند.
اما کسانی که افسار شهوت و هوس را رها کرده اند و تن به لذات حیوانی داده و غرق در دنیا گشته اند فرهنگ زندگی آنان چیز دیگری است:
خود آرایی، خود نمایی و چشم چرانی؛ و در یک کلمه آزادی حیوانی آنان شخصیت زن را در اینها می دانند.
از نگاه آنان زنی که با مدرن ترین آرایشها و زیباترین لباس ها خود را می آراید و با دلرباترین شیوه ها در جامعه جلوه گری می کند و چشمانش به دنبال خواسته های نفسانی اش می چرخد، زنی با فرهنگ، امروزی مترقی و خوشبخت است؛ ولی واقعیت چیز دیگری است:
مهار حرص و هوس را اگر رها کردی - مدام در هوسی و دوام در دردی

پوشش اسلامی

زن مرواریدی گرانبهاست که باید در صدف حجاب و پوشش، خود را به کاملترین شکل حفظ کند. بنابراین واجب است موها و تمام اندام خود را از نامحرم بپوشاند. خواه نامحرم به قصد لذت و هوسرانی به او نگاه کند و یا بدون قصد و لذت، البته پوشاندن صورت و دستها تا مچ واجب نیست اگر چه بهتر است و به تقوا نزدیک تر است بنابراین:
1. بیرون گذاشتن مقداری از موها به هر انگیزه ای که باشد حرام است و ناپسند.
2. نمایان گذاشتن روی پا، کف پا، و پاشنه پا، ناپسند و حرام است.
3. جورابهای نازک و پانما کافی نیست و باید پاها را کاملا بپوشانیم.(164)

چهره و دستها

چهره دختران یکی از دلرباترین اعضای آنهاست. بکوشیم در حد توان آن را از نامحرمان بپوشانیم. در محیطهایی که اکثر جوانان عادت دارند که با چشمهای آلوده و تند به ما نگاه کنند و در مسیر هرزگی و سبکسری و آزار و متلک گفتن گام بر می دارند، روا نیست که با چهره ای باز متبسم و خندان رفت و آمد کرد.
درباره چهره و دستها به نکته های زیر توجه کنیم:
1. مقنعه یا روسری باید اطراف چهره، گلو و زر چانه را بپوشاند.
2. قدری پایین تر از مچ دست ها را باید بپوشاند.
3. دست و چهره باید خالی از هرگونه آرایش، زیور و زینتی باشد وگرنه پوشاندن آنها نیز واجب است.
4. کسی با قصد لذت به دست ها و چهره ما نگاه نکند وگرنه پوشاندن آنها واجب می شود.
5. کسی که چهره طبیعی او به گونه ای است که باعث مفسده می شود باید چهره خود را بپوشاند.(165)