فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

ادای تکلیف

خمس نه فقط بر مردان و پسران که بر بانوان و دختران نیز واجب است. از آن زمان که آدمی پا به سن بلوغ می گذارد و نماز و روزه بر او واجب می شود باید اهل حساب و کتاب باشد و برای اموال و در آمد خود سال خمسی معین کند و سالی یک بار بر اساس قانون خمس، یک پنجم سود اموالش را حساب کند و به دفتر مرجع تقلید خود و یا نماینده او تحویل دهد، و از کم بودن مبلغ آن نباید خجالت بکشد.
البته دختران. بانوانی که کار شغل و در آمدی از خود ندارند و پدر و مادر خرج آنان را می پردازند، خمس بر آنها واجب نیست.

تهیه جهیزیه

جهیزیه باید بر اساس ضوابط سال خمسی تهیه شود و اگر پدر و مادر و دیگران نیز در تهیه آن سهیم هستند آنها نیز باید سال خمسی داشته باشند و بر اساس سال ضوابط سال خمسی آن را تهیه کنند.
همچنین مصارف شخصی، هدیه ها، چشم روشنی ها و کادوها همه بر اساس ضوابط سال خمسی باشند.

سال خمسی

سال خمسی بر اساس ضوابط خاصی شکل می گیرد و تاریخ شروع آن اختیاری نیست و برای فراگیری آغاز سال خمسی باید به نکته های زیر توجه کرد: کسانی که در آمدی دارند دو دسته اند:
1. دسته ای در آمدشان در تاریخ خاصی به دستشان می رسد؛ مانند حقوق بران و مزد بگیران جامعه.
2. دسته ای دیگر، در آمدشان به صورت تدریجی به دستشان می رسد؛ مانند تاجران و صنعتگران.
دسته اول وقتی اولین در آمدشان به دستشان رسید، و دسته دوم از اولین روزی که شروع به فعالیت کردند و اولین سود را که به دست آوردند و سال خمسیشان آغاز می شود.(148)
از آغاز اولین درآمد و سود تا گذشت یک سال کامل را سال خمسی می گویند.