فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

برخی از آثار روزه

1. اراده نیرومند

به دست آوردن ارزش های اخلاقی و تامین سعادت آخرت همراه با تحمل ناگواریهاست.
حضرت علی علیه السلام می فرماید: المکارم بالمکاره؛ ارزش های والای انسانی با ناگواریها به دست می آید.(136)
کسی که می خواهد به قله تقوا سعود کند، باید همتی عالی و اراده ای پولادین داشته باشد که با روزه گرفتن تا اندازه زیادی از آن برخوردار می شود.

2. عزت نفس

کسی که نزد دیگران خوار و ذلیل است و چشم طمع به دیگران دوخته است برای رسیدن با نان برده این و آن می شود، یا به حقه بازی و فریب دیگران روی می آورد، او هرگز نمی تواند به سوی قله تقوا حرکت کند. او چون کبوتری است که در دست این و آن اسیر است.
انسان با روزه گرفتن تا اندازه ای قلبش صاف و زلال می شود و به عظمت خود پی می برد و به خوبی در می یابد که نباید بنده شکم باشد. باید عزت و شکوه خود را نگه داشت و از تنگناهای مالی با تحمل گرسنگی و سختی ها پیروز و سر بلند بیرون آمد.