فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

شرایط امام جماعت

1. امام جماعت باید بالغ و عادل باشد و نماز را صحیح بخواند.
2. اگر ماموم، مرد است امام جماعت نیز باید مرد باشد.
3. و اگر ماموم، زن است بنابر فتوای حضرت امام قدس سره احتیاط واجب آن است که امام جماعت او، مرد باشد.(118)
استفاءاز مقام معظم رهبری
س چه وقت زن می تواند امام جماعت باشد؟
ج - اگر مامومین تنها زنان باشندت امام جماعت می تواند زن باشد.(119)

وظیفه ماموم در نماز جماعت

1.احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده، ماموم تکبیر نگوید.(120)
2. ماموم باید غیر از حمد و سوره، همه چیز را خودش بخواند، ولی اگر رکعت اول یا دوم او، رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را (آهسته)بخواند.(121)

طریقه پیوستن به نماز جماعت

اگر در بین نماز جماعت خواستیم اقتدا کنیم باید توجه داشته باشیم که فقط در دو حالت می توان به جماعت پیوست:
1. وقتی که امام در حال قیام است و مشغول قرائت حمد و سوره یا تسبیحات اربعه یا قنوت است.
2. وقتی که امام در رکوع است.(122)