فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

احکام فراموش شده ها پس از نماز

اگر آنچه در نماز فراموش شده ، رکن باشد، نماز باطل است و اگر رکن نباشد، نماز صحیح است ولی اگر تشهد یا یک سجده فراموش شده است در این جا نمازگزار وقتی پس از پایان یافتن نماز یادش آمد، بدون آنکه صورت نماز را به هم بزند، آن تشهد یا یک سجده را به جا می آورد و پس از آن دو سجده سهو انجام می دهد.(94)

سجده سهو

گاهی اوقات باید پس از تمام شدن نماز، دو سجده به جا آوریم که به آن سجده سهو می گویند.
در دو مورد زیر سجده سهو واجب می شود: 1. در بین نماز ناخودآگاه حرف بزنیم، یا مثلا آخ یا آه بگوییم.
2. یک سجده را فراموش کنیم و پس از وارد شدن به رکوع رکعت بعد یادمان بیاید.
و در دو مورد زیر، احتیاط واجب به جا آوردن سجده سهو است.
1. بی جا سلام دوم یا سلام سوم یا هر سه سلام را با هم بگوییم. مثلا در رکعت دوم نماز ظهر و عصر و عشاء.
2. تشهد را فراموش کنیم.(95)

طریقه به جا آوردن سجده سهو

پس از پایان یافتن نماز، فوری نیت سجده سهو می کنیم و بدون گفتن تکبیرةالاحرام به سجده می رویم و می گوییم:
بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آنگاه می نشینیم و دوباره به سجده می رویم و ذکر بالا را می گوییم پس از آن می نشینیم و تشهد و سلام می گوییم.(96)
ولی چنانچه تشهد یا یک سجده را فراموش کرده بودیم، پس از نماز باید ابتدا قضای آن تشهد یا سجده را به جا آوریم و بعد از آن دو سجده سهو را.