فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

بدن و لباس نمازگزار

بدن و لباس نمازگزار باید پاک باشد بنابراین:
1. اگر ذره ای خون حیض یا نفاس در بدن یا لباس نمارگزار باشد نماز او باطل است.
2. بنابر احتیاط واجب نباید خون استحاضه در بدن یا لباس نمازگزار باشد .
3. غیر از خون حیض، نفاس و استحاضه اگر خونی در بدن یا لباس نمازگزار باشد در صورت که کمتر از (اندازه یک سکه دو ریالی) باشد اشکالی ندارد.
4. کسی که ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند مثلا آب برای تطهیر ندارد، نماز او با بدن یا لباس نجس صحیح است.(83)

مکان نمازگزار

بهتر است دختران در خانه نماز بخوانند ولی با رعایت دو مساله زیر نماز خواندن آنها در مسجد فضیلت بیشتری دارد:
1. کاملا خود را از نامحرم بپوشانند.
2. با رضایت ولی (پدر و جدی پدری) باشد.(84)

نمازی شکوهمند

در حجله نشسته است و قرق در امیدها و آرزوهاست. به جهانی زیبا و آراسته قدم نهاده است آینده ای سراسر روشن در دیدگان او جلوه می نماید. چه کسی این همه لطف و زیبایی را به من داده؟ و چه کسی من را فرشته انس خانواده قرار داد؟
چه کسی محبت من را در قلب داماد جای داد؟ و... باید برخواست و او را سپاس گفت، در برابرش تعظیم کرد و زبان را به مدح و ثنایش گشود باید برخواست و به نماز ایستاد. نماز واجب را مثل همیشه خواند، و نماز مستحبی ویژه شب زفاف را به شکرانه این همه نعمت به جای آورد. چقدر غافلند آنان که می گویند یک شب که هزار شب نیست، عروس اگر بخواهد نماز بخواند، آرایشش به هم می خورد و با لباس عروسی نمی تواند به رکوع و سجده برود. نه، هرگز چنین نیست می توان برنامه ها را به گونه ای تنظیم کرد که نماز خواندن برای عروس ممکن گردد و نماز بخواند، نماز شکوهمند در بحبوحه شادی ها.