فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

اعضای مسح

1. اعضای مسح باید خشک باشند.
2. اگر یک بار مسح کشیدیم و شک کردیم که مسح ما کامل بوده یا نه می توانیم آن محل را خشک کنیم و از نو مسح کنیم. اما نباید فاصله مسح اول و دوم به قدری باشد که از حالت وضو خارج شود.
3. احتیاط آن است که وقتی دست رطوبت دارد از سایر اعضای وضو رطوبت نگیریم، مثلا دست به صورت نکشیم و سپس مسح کنیم.(76)

مسح سر

1. قسمت بالای سر که بالی پیشانی قرار دارد محل مسح سر می باشد.
2. لازم نیست مسح بر پوست سر باشد ولی اگر موهای جلوی سر به قدری بلند است که اگر آنها را شانه کنیم روی صورت می ریزند، باید موهای سر را کنار بزنیم و پوست ها و یا بیخ موها را مسح کنیم.
3. به موهایی که از سایر قسمت های سر به جلو سر آورده ایم نمی توان مسح کرد.
4. هنگام مسح سر، اگر مسح را تا پیشانی بکشیم و دستمال به رطوبت پیشانی برخورد کند وضو، باطل نمی شود ولی با این رطوبت نمی توان پا را مسح کرد بلکه باید از رطوبت سایر قسمت های کف دست کمک گرفت.(77)

مسح پاها

1. مسح پاها لازم نیست از نوک انگشتان بزرگ شروع شود بلکه از هر یک از انگشتان که شروع شود صحیح است.
2. مسح بر روی جوراب هر چند که نازک باشد و رطوبت بر پا برسد، صحیح نیست.(78)