فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

اقسام استحاضه

جریان خون استحاضه همیشه یکسان نیست؛ گاهی کم؛ گاهی زیاد و گاهی متوسط است که هر کدام احکام ویژه ای دارد.

1. استحاضه قلیله (جریان کم)

خون تنها یک طرف پنبه بهداشتی را آلوده می کند ولی از طرف دیگر ظاهر نمی شود. در این صورت فقط باید بدن را تطهیر کرد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کرد، نماز را با وضو خواند، و روزه گرفتن هم صحیح است.(66)

2. استحاضه متوسطه (جریان متوسط)

خون دو طرف پنبه بهداشتی را آلوده می کند ولی به دستمال بهداشتی نمی رسد. در این جا هر شبانه روز یک بار برای همان نمازی که پیش از آن خون دیده غسل می کند، برای نمازها وضو می گیرد، روزه گرفتن او (به شرط انجام غسل) مانعی ندارد. البته پس از پایان یافتن خون ریزی هم باید غسل کند.(67)