فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

احکام نفاس

در دوران نفاس باید همان مقررات دوران قاعدگی را رعایت کرد.(61) اما پس از قطع شدن خون نفاس باید غسل نفاس کرد و از آن حالت بیرون آمد. البته در برخی مناطق مرسوم است که زنی پس از هفت یا ده روز غسل می کند و قبل از آن هر چند خونریزی بند آمده باشد غسل نمی کند، این رسم باطلی است و ریشه دینی ندارد.(62)
غسل نفاس همانند غسل حیض انجام می شود، تنها در نیت تفاوت دارد و کفایت از وضو نیز نمی کند(63)؛ یعنی برای نماز باید وضو بگیرد.

خون استحاضه

خون استحاضه مربوط به بلوغ و بعد از آن نیست بلکه ممکن است پیش از بلوغ و همچنین در دوران دوران یائسگی که دیگر زن غالبا باردار نمی شود و خون قاعدگی و نفاس نمی بیند، مشاهده گردد.

راههای تشخیص

در دو مورد زیر به احتمال بسیار قوی خون، خون استحاضه است البته اگر خون، ناشی از زخم یا نفاس نباشد.
1. خونی که قبل از بلوغ و پس از یائسگی دیده می شود.
2. خونی که کمتر از سه روز جریان دارد.(64)
برای تشخیص خون استحاضه باید به نشانه های آن توجه کرد: خون استحاضه غالبا زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش می آید و غلیظ نیست.(65)