فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

آب لوله ها

آب لوله ها که به منبع بزرگ آب، متصل است و آب هر لوله ای که به آب کر متصل باشد، حکم آب کر را دارد البته تا آن لحظه که آب از لوله می آید و منبع آن، کمتر از کر نشده است. ولی آب لوله های حمام که از شیرها و دوش ها می ریزد اگر متصل به کر باشد در حکم آب جاری است.(30)

احکام آب مطلق

1. تمام آب های مطلق به جز آب قلیل تا آن زمان که بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته باشند پاک و پاک کننده است.(31)
2. آب قلیل به محض تماس با نجاست، نجس می شود و دیگر پاک کننده نیست.(32)
به عنوان مثال:
اگر در آب کر یا آب جاری لباس های نجس را شسته باشند آن آبها پاک و پاک کننده هستند مگر آنچه بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود گرفته باشند البته در این صورت ممکن است این آب، بهداشتی نباشد و مساله بهداشت و تمیزی چیز دیگری است.
همین طور اگر کوچک ترین نجاست یا چیز نجسی به آب ظرف و تشت بخورد دیگر آن آب، پاک و پاک کننده نخواهد بود.

6. فرهنگ پاک سازی

ان الله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافة
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدا پاک است، پاک را دوست دارد، پاکیزه است، پاکیزگی را دوست دارد.(33)
همیشه تمیز و تنظیف است خانه را تمیز نگه می دارد، شیشه های در و پنجره را تمیز می کند، دیوار و سقف اتاق ها را گردگیری می کند، تار عنکبوت ها را می گیرد، اثاث خانه را گردگیری می کند، ظرف های کثیف و چرب را روی هم انباشته نمی کند به موقع همه چیز را تمیز می کند و در جای خودش قرار می دهد او پاکیزه است و خدا نیز او را دوست دارد.
ارزش ما در این نیست که لوازم و وسائل منزلمان نو و گران قیمت باشد بلکه ارزش در این است که همه چیز تمیز و منظم مرتب باشد. البته باید توجه داشته باشیم که در اسلام پاکی و طهارت با تمیزی فرق می کند بنابراین علاوه بر تمیزی باید پاک هم باشیم.
چیزهای نجس را باید پاک کرد. بعضی فکر می کنند اگر پارچه مرطوبی را روی زمین یا فرش نجسی بکشند پاک می شود یا با ریختن مقداری آب و جمع کردن آن آبها، چیز نجس پاک می شود، اینگونه نیست.
تطهیر و پاک سازی اشیاء نجس آداب خاصی دارد که می توان به آسانی آن را فرا گرفت.
قبل از تطهیر عین نجاست را از چیز نجس برطرف می کنیم آنگاه آن را با آب به روشی که خواهیم گفت تطهیر می کنیم: