فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

مقدار آب کر یا قلیل

اگر حوضچه ای داشته باشیم که 385 لیتر آب خالص در دمای معمولی را در خود جای دهد مطمئن هستیم که این مقدار آب، کر است(28)؛ البته حضرت امام خمینی رحمه الله علیه کمتر از این مقدار را نیز کر می دانند یعنی 419/377لیتر آب. آبی که از مقدار کر کمتر باشد آب قلیل نامیده می شود.(29)

آب لوله ها

آب لوله ها که به منبع بزرگ آب، متصل است و آب هر لوله ای که به آب کر متصل باشد، حکم آب کر را دارد البته تا آن لحظه که آب از لوله می آید و منبع آن، کمتر از کر نشده است. ولی آب لوله های حمام که از شیرها و دوش ها می ریزد اگر متصل به کر باشد در حکم آب جاری است.(30)

احکام آب مطلق

1. تمام آب های مطلق به جز آب قلیل تا آن زمان که بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته باشند پاک و پاک کننده است.(31)
2. آب قلیل به محض تماس با نجاست، نجس می شود و دیگر پاک کننده نیست.(32)
به عنوان مثال:
اگر در آب کر یا آب جاری لباس های نجس را شسته باشند آن آبها پاک و پاک کننده هستند مگر آنچه بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود گرفته باشند البته در این صورت ممکن است این آب، بهداشتی نباشد و مساله بهداشت و تمیزی چیز دیگری است.
همین طور اگر کوچک ترین نجاست یا چیز نجسی به آب ظرف و تشت بخورد دیگر آن آب، پاک و پاک کننده نخواهد بود.