فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

آب راکد (دو گونه است)

1. آب قلیل (آبی که کمتر از اندازه مخصوص است)
2. آب کر (آبی که به اندازه مخصوص یا بیشتر از آن است)

مقدار آب کر یا قلیل

اگر حوضچه ای داشته باشیم که 385 لیتر آب خالص در دمای معمولی را در خود جای دهد مطمئن هستیم که این مقدار آب، کر است(28)؛ البته حضرت امام خمینی رحمه الله علیه کمتر از این مقدار را نیز کر می دانند یعنی 419/377لیتر آب. آبی که از مقدار کر کمتر باشد آب قلیل نامیده می شود.(29)

آب لوله ها

آب لوله ها که به منبع بزرگ آب، متصل است و آب هر لوله ای که به آب کر متصل باشد، حکم آب کر را دارد البته تا آن لحظه که آب از لوله می آید و منبع آن، کمتر از کر نشده است. ولی آب لوله های حمام که از شیرها و دوش ها می ریزد اگر متصل به کر باشد در حکم آب جاری است.(30)