فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

پاک کننده ها

انسان دوست دارد پاک و پاکیزه باشد. خداوند نیز به این خواسته پسندیده او پاسخ مثبت داده و بعضی از چیزها را پاک کننده قرار داده است.
یکی از پاک کننده ها آب است البته ممکن است بعضی از مایعات دیگر و مواد شیمیایی و بخار آب در بین مردم پاک کننده به شمار آیند ولی از نظر شرعی پاک کننده نیستند.
همچنین اگر آب با چند چیز دیگر مخلوط شود به طوری که دیگران به آن آب نگویند نمی تواند پاک کننده باشد مثل آبدوغ یا آب میوه و در اصطلاح به آن آب مضاف می گویند.
آب اگر مضاف نباشد مطلق است و تنها آب مطلق پاک کننده است.

اقسام آب مطلق

1. آب باران
2. آب چاه
3. آب جاری (آبی که از زمین می جوشد و جاری می شود)
4. آب راکد (آبی که از زمین نمی جوشد)

آب راکد (دو گونه است)

1. آب قلیل (آبی که کمتر از اندازه مخصوص است)
2. آب کر (آبی که به اندازه مخصوص یا بیشتر از آن است)